De VVD wil zorgverzekeraars de mogelijkheid geven zelf bepaalde zorg aan te bieden. Dat verbetert volgens de liberalen de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Dat staat in het verkiezingsprogramma voor de Tweede-Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. De VVD noemt dit “verticale integratie”. De partij stelt dat bij invoering van dit systeem wel extra waarborgen voor de klanten moeten komen die de privacy van medische gegevens borgen. De VVD wil dat het volgende kabinet experimenten begint.

Liberale ommezwaai

De liberale omhelzing van ‘verticale integratie’ vormt een opvallende ommezwaai. Onder aanvoering van eerst Tweede-Kamerlid en later VWS-minister Edith Schippers verzette de VVD zich jarenlang fel tegen een samengaan van verzekeraars en zorgaanbieders.

Schippers betoogde destijds dat een dergelijk samengaan haaks stond op marktwerking. “Wanneer een verzekeraar ook eigenaar is van een ziekenhuis, hebben ze een dubbele pet op”, aldus Schippers in 2009. “Verzekeraars hebben dan ineens een financieel belang om hun klanten naar hun eigen ziekenhuis te verwijzen.”

Aanleiding voor dit commentaar waren de plannen van zorgverzekeraar DSW om het noodlijdende Vlietland Ziekenhuis in Schiedam te hulp te schieten door een gezamenlijke coöperatie op te richten. Op aangeven van Schippers werd in het regeerakkoord van kabinet-Rutte-I in 2010 een expliciet fusieverbod opgenomen. Dit resulteerde in 2014 via aanpassing van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in een wettelijk verbod. Sindsdien is verticale integratie dan ook bij wet verboden.

Juridische overkill

De wetswijziging werd door sommigen gezien als juridische overkill. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) stelde eerder al vast dat een coöperatie van DSW en lokale zorgpartijen een belemmering zou vormen voor de concurrentie op de lokale zorgmarkt. DSW en Vlietland deden ondanks het oordeel van de NMa nog een halfslachtige poging om een coöperatie te vormen. Het Vlietland wist in 2012 het vege lijf te redden door te fuseren met het Franciscus Gasthuis.

Data gebruiken

Ook meldt het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD dat zorgverzekeraars wat haar betreft in de toekomst meer gebruik mogen maken van data van klanten: “Om een ziekteverloop beter te voorspellen en daarmee beter in te zetten op preventie. Het delen van deze data door verzekerden stimuleren we door bijvoorbeeld het gratis aanbieden van wearables. Het gebruik van persoonlijke data mag alleen met toestemming.”

Verder wil de partij investeringen in de zorg stimuleren door het verbod op winstuitkering deels op te heffen. “Voor de medisch-specialistische zorg en intramurale zorg komen daarom uitzonderingen op het verbod op winstuitkering. Daarbij gelden wel voorwaarden, zoals solvabiliteit en goed bestuur.”

Marktwerking

De VVD ziet dat de marktwerking correcties nodig heeft. De concurrentie heeft de kwaliteit van de zorg “fors verbeterd”, maar dat betekent niet dat er geen problemen zijn. Daarbij gaat het om “zowel doorgeschoten bureaucratie als doorgeschoten marktwerking, die ertoe kunnen leiden dat we de menselijke maat uit het oog verliezen.”

Autonomie zorgpersoneel

De werkomstandigheden voor het zorgpersoneel moeten aantrekkelijker. Dat kan door meer autonomie te geven aan medewerkers en meer opleidingsmogelijkheden, flexibelere roosters en doorgroeimogelijkheden. Er moet standaard een plek komen voor verpleegkundigen in het bestuur van zorginstellingen. “Als mensen betrokken zijn bij belangrijke besluiten, groeit hun werkplezier en verlaten ze minder snel de zorg”, stellen de  auteurs van het verkiezingsprogramma.

Landelijke oefening

Andere voorstellen zijn: elke vijf jaar een landelijke oefening voor mogelijke gezondheidscrises en meer keuzemogelijkheden in de ouderenzorg, waardoor ouderen die gespaard hebben kunnen kiezen voor een grotere kamer. Bovendien zou de verpleeghuiszorg moeten vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), omdat dan de verschillende vormen van zorg waar mensen op latere leeftijd mee te maken krijgen op dezelfde manier worden georganiseerd.

Eerder publiceerden D66PvdA en CDA hun verkiezingsprogramma’s. Ze kunnen eventueel worden aangepast na consultatie met de leden op partijcongressen, die de komende maanden plaatsvinden.

Bron:

Terug naar overzicht