Visie en beleid

Haarlem, jan 2020.

Kwaliteitsverslag 2021

Inleiding:

Per 2-1-2012 is de praktijk door de Fam. Eizema na meer dan 30 jaar overdragen aan de Hr. E. Zwart. De Hr. E. Zwart heeft na 28 jaar werkzaam geweest te zijn in een eigen grote groepspraktijk te Zandvoort (12 medewerkers) gekozen voor een nieuwe uitdaging in het Ramplaankwartier.

De praktijk is gemoderniseerd en de oefenruimte is voorzien van eigentijdse training/revalidatie apparatuur. Ook is het administratie en elektronische patiënten dossiers "online" gegaan bij Intramed. Zorgmail is in gebruik genomen om de communicatie naar verwijzers, ziekenhuizen en collega's betrouwbaar en snel te laten verlopen. De praktijk heeft sinds begin 2015 een vertrouwensarts.

In het jaar 2012 is de praktijk gaan werken volgens de richtlijnen/protocollen van het Genootschap en houdt zich aan de verslagleggingsrichtlijnen/dossiervorming volgens het K.N.G.F. De zorgverzekeraars sturen verder aan op behandelgemiddelden, klanttevredenheid, preferred providers en kostenbeheersing. De zorgverzekeraar houdt zich niet allen bezig met de financiering van de zorg, maar profileert zich ook als een medisch beslisser en stuurt hiernaast de zorg ook nog actief. De zorgverzekeraar wordt hierin gesteund door Ministerie van V.W.S.. Een zorgelijke ontwikkeling, die ten koste gaat en zal gaan van de kwaliteit van de zorg, verdere uitholling van medische zorg, de keuzevrijheid van de patiënt, een bezuiniging is over de rug van de minder draagkrachtigen en een sanering van bepaalde beroepsgroepen in de zorg.  In 2016 heeft zich bij de zorgverzekeraars een nieuwe trend ingezet, waarbij de behandelindex wordt geïntroduceerd. Een door de zorgverzekeraars aangeduide methode om de fysiotherapeutische zorg efficiënter en doelmatiger te maken. Als gezegd: een verdere uitholling van de zorg voor de met name chronische- en complexe cliënt, een kille sanering binnen de fysiotherapie en een verdere budgettering. De behandelindex wordt volgens de zorgverzekeraars zorgvuldig berekend, maar hoe deze tot stand komt verschilt niet alleen per verzekeraar, maar ook is het onduidelijk en niet transparant hoe deze behandelindex tot stand komt. De zorgverzekeraars wensen de rekenmethode over hoe de behandelindex tot stand komt niet ter inzage te overleggen aan de fysiotherapeut of het Genootschap voor de fysiotherapie ( K.N.G.F.) Kortom: zorg is tegenwoordig: data, statistiek en algoritmes in de optiek van de zorgverzekeraar. Daarnaast begint de marktwerking steeds meer sporen na te laten in de zorg: stijgende premies en een hoog eigenrisico, uitgeklede aanvullende pakketten, omvallende ziekenhuizen en veel ziekenhuizen in de rode cijfers, sluitende afdelingen in ziekenhuizen vanwege een groot personeelstekort, meer dan 18.000 ouderen op de wachtlijst voor een zorginstelling, stakende verpleegkundigen op het Malieveld vanwege de hoge werkdruk en de matige salariëring, fysio-ergotherapeuten op de barricades, budgetplafonds, toenemende medicijntekorten,ontevreden huisartsen en GGZ-klanten die regelmatig door de politie opgepakt en opgesloten worden vanwege gebrek aan opvang, begeleiding en financiële middelen en een politiek die blijft volhouden dat de marktwerking een succes is en de andere kant op kijkt.

In 2020 heeft de praktijk wederom meegedaan aan het ZorgDNA klanttevredenheidonderzoek, online en onafhankelijk. 


In 2020 is de praktijk sponsor/organisator van Zandvoort Loopt, Velove en Tennisvereniging Duinvliet gebleven.

De samenwerking met FysioBram en Footconnection is voorgezet en er is een samenwerking aan gegaan met Room, een verloskundige praktijk. Elswout werkt ook samen met NOVO. Mark van Eeden en Rosan de Vogel zijn de vertrouwde gezichten van het team. Mark is voornemens zijn Master Sportfysiotherapie en Manuele therapie op te starten. Rosan heeft haar Master Manuele therapie afgerond in 2019, is lid geworden van het schoudernetwerk Rijnland en volgt de opleiding cranio faciaal therapeut.

De praktijk had in 2019 al een MRS squat aangeschaft. Een toegevoegde waarde bij het meten van spierkracht en spiervermogen en het revalideren bij b.v. een VKB plastiek of een Total knee of hip. Naast de functionele training in de praktijk en Middenduin kan er nu dus ook in de MRS squat gemeten en getraind worden. In 2020 heeft de praktijk de MR Cube in gebruik genomen, een computer gestuurd trainingsapparaat waarmee spier/coördinatie/uithoudingsvermogen- en krachtoefeningen uitgevoerd kunnen worden, een waardevolle aanvulling op de al bestaande oefen-/ en trainingsmethoden.

Na gesprekken met  VGZ  heeft Fysiotherapie Elswout besloten met ingang van 2019 het contract niet meer te tekenen met deze zorgverzekeraar: hoge administratieve lasten, een onduidelijk beloningssysteem en bizarre kwaliteitseisen, die niets te doen hebben met zorg, service of therapie hebben ons doen besluiten deze drastische stap te nemen. Een en ander houdt in dat klanten die niet-verzekerd zijn, niet voldoende aanvullend verzekerd zijn of aangesloten zijn bij een zorgverzekeraar, waarmee de praktijk geen contract heeft afgesloten een nota krijgen. De nota kan in de praktijk per pin betaling voldaan worden. 

In 2020 is er een kennismakingsbezoek geweest Kitty Vreenegoor en Renee Weersma van de Praktijk Kennemerveen, de opvolgers van Martijn van Doorn. 

Visie en beleid:

Praktijk Elswout is de praktijk voor Fysiotherapie in het Ramplaankwartier. Naast algemene fysiotherapie biedt de praktijk ook acupunctuur, manuele therapie, orthopedische revalidatie, Echografie, Shockwave, podologie, logopedie, diëtiek, Dry Needling, medical taping, BPPD, haptotherapie en pedicure. De praktijk is laagdrempelig, heeft een open karakter, biedt een informele- en respectvolle sfeer naar zowel patiënten als collega's en staat open voor ontwikkelingen die de zorg naar de patiënten kunnen verbeteren.

De visie laat zien dat de praktijk ambitie heeft en geeft aan dat er gekozen wordt voor een duidelijke richting, n.l. gedegen zorg en kwaliteit. Gezien de visie wordt er geprotocolleerd gewerkt volgens de Evidence Based Practice principes en de richtlijnen van het Genootschap. Naast de paramedische zorg, zal er ook tijd ingeruimd moeten worden voor management/overleg om de processen en structuren binnen de praktijk te waarborgen c/q te verbeteren.

Interne analyse:

Gezien de samenwerking tussen de diverse ZZP-ers en specialisaties zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de taakverdeling, het onderlinge overleg, kwaliteit en het waarborgen van de zorg.

De samenwerking heeft alleen kans van slagen als er openheid, vertrouwen, respect voor elkaar is, dit naast het gegeven dat het nakomen van afspraken en het gebruik van elkaars kwaliteiten vanzelfsprekend moet zijn.

Interne analyse sterke punten:

 • ambitie, betrokkenheid, kwaliteit, ervaring, dynamiek.
 • specialisaties
 • netwerken, contacten
 • moderne praktijk

Interne analyse verbeterpunten 2021:

 • verdere uitbreiding samenwerking andere netwerken en specialisaties
 • perfectioneren EPD volgens de richtlijnen Genootschap.
 • aandacht houden voor de diverse social media en vernieuwen website

Externe analyse:

De praktijk Elswout wil laagdrempelig zijn  en dat ook blijven in de toekomst, verbonden met het Ramplaankwartier, toegankelijk voor een ieder, transparant in opzet en uitvoering van de therapie en duidelijk en gestructureerd in organisatie en beleid.

De praktijk streeft ernaar om zoveel mogelijk te onderzoeken en te behandelen volgens Evidence Based Practice ( EBP) en de richtlijnen/kwaliteitsindicatoren van de beroepsgroep ( K.G.N.F. ), waar binnen de cliënt te allen tijde centraal blijft staan.

De geprotocolleerde verslaglegging/dossiervorming gebeurt via het E.P.D. van Intramed. Intramed biedt niet alleen de gelegenheid om gedetailleerde- en gedegen dossiers op te bouwen, maar creëert ook de mogelijkheid tot een snelle en eenduidige communicatie naar huisartsen, specialisten of collega's gekoppeld aan Zorgmail.

De veranderingen in de gezondheidszorg biedt in de optiek van de praktijk volop kansen voor ondernemerschap en initiatief. De praktijk ziet hier uitdagingen en kansen en zal zich dan ook actief opstellen naar zorgverzekeraars en verwijzers, die initiatieven ontplooien op het gebied van bewegen en begeleiden van mensen, die kiezen voor een actieve aanpak of levensstijl. Hiernaast zal de praktijk middels de diverse media actief klanten proberen te werven. We denken hierbij aan Fysio Bram, verdere optimalisering website en Google, Facebook en Instagram.

De praktijk zal te allen tijde kiezen voor zorg op het hoogste niveau, service, klantgerichtheid en een actieve aanpak.

Specialisaties:

 • Fysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Kinderfysiotherapie ( in samenwerking met Zuider Emmakade )
 • Podotherapie
 • Revalidatie
 • Arbeidsfysiotherapie
 • Medisch Fitness
 • Acupunctuur
 • Tiltraining
 • Claudicatio
 • Echografie
 • Shockwave
 • Logopedie
 • Dry Needling
 • Dynamic taping
 • Geriatrie
 • BPPD
 • Reuma
 • De oudere en kwetsbare klantDe specialisaties blijven in ontwikkeling door permanente (bij)scholing.


De aandachtspunten voor 2021:


 • PR


Beleidsplan: Hoofdlijnen 2021


-Netwerken onderhouden/uitbreide

-Stageplaats voor studenten Hogeschool van Amsterdam


Doelstellingen patiëntenzorg 2021

1) Patiënt tevredenheidsonderzoek uitzetten ( QDNA )

Doelstellingen en plannen kwaliteitsverbetering patiëntenzorg 2021

1) Er zal een patiënt tevredenheidsonderzoek uitzet worden onder de klanten, hiermee hoopt de praktijk een goed beeld te krijgen van de eigen klanten populatie een goed beeld te kunnen schetsen van de mogelijkheden en verbeterpunten binnen de praktijk zelf. Het tevredenheidsonderzoek is onafhankelijk en zal digitaal plaatsvinden. ( ZorgDNA ).

2) Gezien het gegeven dat de website, Facebook, Instagram en Google belangrijke media zijn, zal daar ook in het jaar 2021 veel aandacht naar uit blijven gaan. Alle praktijkinformatie, ontwikkelingen en nieuwsfeiten zullen op de website terug te vinden zijn. Verder zal er gebruik gemaakt blijven worden van de diverse social media en zal de samenwerking met FysioBram, NOVO en Footconnection voortgezet worden. We zullen de statistieken analyseren via Google analytics.

Doelstellingen en plannen kwaliteitsverbetering patiëntenzorg 2021

1) Jaarlijkse analyse van uitkomst ZorgQDNA

Op basis van deze uitkomsten wordt een verbetertraject/doel ingesteld en geïmplementeerd in de praktijkvoering.

Kwaliteit en opleiding

In het jaar 2020 zullen de diverse medewerkers van de praktijk de aangeboden scholing/cursussen/lezingen en symposia, die betrekking hebben op ieders specialisatie volgen. In 2020 zijn er diverse symposia en cursussen bezocht door de medewerkers, hieronder een opsomming:

Dry Needling, Dynamic taping, Shockwave, Echografie, Hardloopblessures, Schouder:differentiaaldiagnostiek, Coxartrose, Osteoporose, Samenwerken aan Sport, Goede Samenwerking, een kopzorg minder, Fasttrack en "Inspanningsfysiologie en fysieke training bij ouderen", In gesprek met Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, Medical Fitness bij Oncologie, Een nieuwe knie, mogelijkheden en alternatieven en Lastenverlichting en de nieuwe richtlijn verslaglegging: in praktijk? Fysiotherapie thuis bij ouderen en chronisch zieken, De voorste kruisband, Frozen Shoulder, Waarom blijft de schouder pijn doen?, OrthoXpert en “Is de schouder een stabiel gewricht”?, Advanced Cursus Schouderklachten Anna Cools, Schouderscholing Prof. Dr. Jeremy Lewis en Level 3 Cursus Schouderklachten.

Tot slot

Als al eerder aangegeven staat de praktijk voor kwaliteit, service, openheid, laagdrempeligheid en gedegen zorg.

In deze context staat de cliënt te allen tijde centraal. De praktijk zal de nieuwe ontwikkelingen in de zorg volgen, wanneer deze het algeheel welbevinden van de patiënt en de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Wij zullen als praktijk onze eigen identiteit waarborgen, maar ook onze eigen weg kiezen, wanneer door maatregelen van de zorgverzekeraar de belangen en de zorg voor onze patiënten onder druk komen te staan. De praktijk ziet budgettering/sanering niet als het middel om te komen tot doelmatig handelen of kwalitatief goede zorg. Als aangegeven, de macht van de zorgverzekeraar is te groot. Het ministerie van VWS en het K.N.G.F. zijn ondertussen een speelbal geworden van de zorgverzekeraars: de zorgverzekeraar dicteert en regeert. De zorgverzekeraar hoort geen plaats te nemen op de stoel van de zorgverlener. Wij, als praktijk hebben meer dan voldoende kennis en ervaring in huis om te bepalen welke behandeling of zorg het beste is voor onze patiënt. Wij zullen blijven staan voor ons beleid: ouderwetse kwaliteit, service, kennis en zorg, ondanks de opgelegde gedragscodes en budgetteringen/sanering door de zorgverzekeraars.

Door alle maatregelen die er genomen zijn en waarschijnlijk nog genomen gaan worden, komt voor bepaalde groepen uit de samenleving de (para)medische zorg op de tocht te staan. Wij stellen ons op het standpunt dat een ieder recht heeft op goede zorg/behandeling. Wij hopen dat de zorgverzekeraars oog gaan krijgen voor deze gevallen en dat de overheid een goed vangnet gaat creëren voor deze groepen.